Červen 2012

Pravidla

30. června 2012 v 17:08
Pravidla rpg byla se svolením převzata.

Pravidla RPG

Rpg je zkratka z anglického role-playing game, neboli hra na hrdiny. Princip je v tom, že si vytvoříte postavu, jejíž kroky pak vedete, tvoříte jí osud... zkrátka za ní hrajete. To, co vaše postava dělá, se zpravidla píše mezi hvězdičky v třetí osobě, to co říká, se píše mimo ně, asi takto:
Arnošt: *přijde do jídelny, rozhlédne se kolem sebe a když spatří Bětku, usměje se* Ahoj, Bětko. *pozdraví jí* - Dobře
Arnošt: Přišel do jídelny, kde uviděl bětku. Čau, pozdravil jí. - Špatně. Člověk se jen těžko vyzná v tom, co je řeč a co jsou činy, že? Proto hrají hvězdičky tak zásadní roli.
Pokud ve svém postu (herním příspěvku) uděláme nějakou chybu, nebo chceme spoluhráči sdělit, že musíme na chvíli odejít od počítače, píšeme opravu či sdělení za dvě lomítka, tj takto:
// Musím jít se psem, za 10 minut jsem tu.

VYPRAVĚČ
Vypravěč je jakýsi deux es machina, neboli neviditelná hybná síla. Hýbe s dějem, určuje našim postavám osudy, seznamuje nás s okolím nebo právě probíhajícím dějem. Na vypravěče se nereaguje, vypravěče prostě musíte přijmout, i kdyby vám právě házel klacky pod nohy.
Vypravěč: Jeffrymu zazáří dlaň a kouzlo se mu povede, kdežto Bips takový úspěch nemá. Jemu se kouzlo nepodaří.
Jeffry: *radostně zavýskne, když se mu kouzlo povede* - Dobře
Bips: A proč se jako Jeffrymu to kouzlo zdařilo a mně ne? - Špatně!

ČASTÉ CHYBY
Metagaming, neboli ovlivňování cizí postavy. Hrajte pouze za svou postavu, neurčujte ostatním, co mají dělat. Musíte jim nechat šanci zareagovat. Takže rozhodně neplatí, že když napíšete, že někomu nastavíte nohu, aby zakopl, ten dotyčný skutečně zakopne. Může si vaší léčky také včas všimnout. To záleží na něm, nikoliv na vás.
Mary/Gary Sue neboli dokonalá postava. Tu rovnou zamítáme. Nikdo neumí všechno, nikdo není bůh! Každý má nějaké klady a nějaké zápory a nikdo není středem vesmíru.
Křišťálová stěna je pomyslná překážka mezi rpg světem a tím reálným. V praxi to znamená, že by vaše postava neměla být ovlivňována vašimi náladami a neměl by se do jejího života proplétat ten váš, reálný. Taktéž platí to, že vy jako hráči, sice vidíte, co se děje v ostatních knihách a víte všechno možné, ale vaše postava ne. Zná jenom to, co sama zažila!

Obecná pravidla

1. Každý hráč smí vlastnit maximálně dvě postavy.
2. Hráč nesmí být mladší patnácti let. Po domluvě s vedením lze udělat výjimku.
3. Dbejte na pravopis, pište správně čárky, věty začínejte velkými písmeny.
4. Přemýšlejte nad svojí postavou jako nad reálnou osobou. Ani vy sami byste při prvním setkání cizímu člověku neskočili kolem krku.
5. Vyhýbejte se explicitním popisům sexu.
6. Pište dlouhé příspěvky - čím delší, tím lepší.
7. Vyvarujte se vulgaritám, urážení spoluhráčů i postav.
8. RPG je svět smyšlený stejně tak, jako Vaše postava. Nemíchejte jej s reálným životem.
9. Je přísně zakázáno kopírovat postavy ostatních hráčů! Pro něco takové nemáme toleranci ani milost.

S jakýmkoliv dotazem, nesrovnalostí, nápadem, návrhem se můžete otočit na adminky do otázek.

Obchodování s dušemi

30. června 2012 v 17:07


Když se dosypou přesýpací hodiny, znamená to, že život člověka je u konce. Pomyslná cesta duše ale pokračuje dál..

Když člověk zemře, duše opustí hmotné tělo, které bylo do teď jejím příbytkem a dostane se do prostoru, kterému by se dalo říkat vzduchoprázdno. Nefungují zde fyzikální zákony, je to pouze taková předsíň před dalším osudem duše. Místo, kde se rozhodne, co se bude dít dál. Místo, kde probíhá obchod s dušemi.
Duše je celý život člověka v jeho těle, žije s ním, zapisují se do ní různé skutky a hříchy, traumata a bloky, šoky a křivdy. Zkrátka vše, co se v životě stane. Je to jedna velká kniha, která mívá nespočet kapitol. Jedna kapitola - jeden život. Když duše odžije život, dostává se právě do tohoto vzduchoprázdna. S dušemi obchodují děti smrti, mají za úkol dle svého nejlepšího vědomí prodat duši tam, kam si zaslouží. Do pekla anebo nebe. Řídí se poslední kapitolou v duši, posledním životem, za který je duše souzena. Pokud žila dobrý život, bude poslána do nebe. Pokud špatný, bude poslána do pekla. Duším je vždy vypočítaný čas, který budou v daném světě trávit, až uběhne, budou znovu poslány do oběhu duší - reinkarnace.
Nebe a peklo se od sebe samozřejmě liší. Když je duše poslána do nebe, je tam poslána za odměnu. V nebi odpočívá, může se hojit i z traumat, které zažila v minulých životech. Když se dostane do pekla, je tam za trest. Musí pracovat, anebo je propůjčena dětem smrti jako otrok. Když čas ale uplyne, za každé situace musí být duše vpuštěna zpátky, aby mohla projít reinkarnací. Tohle se stále opakuje. Výjimka je pouze u duší, které už mají vše splněné, mají vyřešené svoje poslání, a tak jsou poslány do nebe, kde navždy odpočívají v ráji.
Nezapomeňme ale, že vše závisí na dětech smrti. I ony mohou chybovat a to i záměrně. Právě proto se často tyhle obchody stávají záměrným obchodem, kdy jsou duše pouze nevinnými oběti a doplácejí na obchody a kšefty druhých.. Také se stává, že děti smrti duše kradou. Používají je jako otroky do měst, kde je nutí pracovat. Pokud se na tuhle věc přijde, vše soudí pan Osud, to už je ale jiný odstavec v těchto reáliích..

Pan Osud

Existují démoni a ďáblové - peklo. Existují andělé a poslové dobrých zpráv - nebe. Existují děti smrti, existují děti života. Existují lidé, existují zvířata.. Všichni si jsou rovni, nikdo není víc než ostatní. Aby ale tato rovina mohla fungovat, musí být někdo, kdo je povýšený nad všemi, kdo řeší všechny spory, kdo se stará o tento svět.
Pan Osud na sebe bere lidskou podobu vysokého, štíhlého muže. Má ale takové schopnosti, že takové nemají ani všechny bytosti v tomto světě dohromady. To on píše osudy lidí, osudy duší, osudy všeho živého, co na zemi je. On tomu s nadsázkou říká, Kniha Světa. Místo, kam zapisuje osudy všech. Právě tam je psán váš život, každá minuta vašeho života, vše, co se stane.

Univerzitní řád

30. června 2012 v 17:07


1. Student je povinný plnit své povinnosti.
2. Student je povinen chovat úctu k autoritativním osobám.
3. Student má právo vyjádřit svůj nesouhlas, avšak slušně.
4. Student je povinen dodržovat stanovený rozvrh.
5. Student nesmí ohrožovat své okolí.
6.Student je povinný dodržovat školní řád.
7.Student nesmí na škole požívat drogy a jiné omamné látky.
8. Vztah profesor x student je přísně zakázaný.
9. Student nesmí ničit majetek školy.
10. Student je povinen se v případě nedostavení na hodinu profesorovi předem omluvit.
11. Student je povinen plnit školní povinnosti.
12. Student by měl v nejlepším světle reprezentovat sebe, svou rodinu a jméno školy.
13. Student se nesmí zdržovat v místech, kde je zakázaný přístup.
14. Na univerzitě jsou přísně zakázány elektronické přístroje s výjimkou rádií a mp3 přehráváčů.

Dohoda mezi Životem a Smrtí

30. června 2012 v 17:06

Vznik

Tato dohoda byla uzavřena v den, kdy první člověk obětoval vlastní život pro dobro všech ostatních. V té době vznikla Listina Života, která obsahuje data narození a jména všech lidí (nebo zvířat), kteří se mají za celou dobu existence Země narodit. Na stejném principu si Zubatá založila Listinu Smrti, která obsahovala totožný seznam jmen a po dohodě se Životem jim připsala datum úmrtí a příčinu smrti. Úmluva také obsahuje několik povolených válek mezi lidmi, mory a epidemie, kvůli regulaci počtu lidí na planetě. Tato domluva byla podepsána modrou krví Života a černými slzami Smrti, a tak se stala nezrušitelnou.

Rozmístění měst

30. června 2012 v 17:05

Obecné shrnutí

Na celém světě existuje celkem šest měst - na každém kontinentu jedno. Jednotlivá města spadají pod jednoho Strážce (něco jako u nás starosta), který dohlíží na správný chod svého regionu a rázně řeší jakékoliv komplikace a neposlušnost. Města jsou umístěna buď v hlubokých roklích nebo ve vyhaslých sopkách.


Chawad

· Asijský kontinent

· Oblast Číny, Himaláje

· Strážce: Žena, Lamya


Erisbur

· Australský kontinent

· Oblast Stewart island, pobřeží Mason Bay

· Strážce: Muž, Merton


Oach

· Africký kontinent

· Oblast Konga, deštné pralesy

· Strážce: Muž, Zarday


Ivetras

· Antarktida, Jižní pól

· Oblast Drakeova průlivu

· Strážce: Žena, Thëona


Awold

· Evropský kontinent

· Oblast Švédska, Skandinávské pohoří

· Strážce: Muž, Sorën


Everas

· Americký kontinent

· Oblast Severní Ameriky, Kanada, Hudsonův záliv

· Strážce: Muž, Jarah

Přesýpací hodiny

30. června 2012 v 17:05

Historie

Počátky přesýpacích hodin jsou dodnes velmi nejasné. Točí se převážně kolem jedné legendy, kdy první člověk daroval Smrti život, aby ji zachránil. Jednalo se o dohodu, která platí tisíce a tisíce let. Před těmi velmi dávnými časy si Smrt brala vše, co se jí zachtělo. Pustošila zemi, sužovala zvířata hlady, lidi morem a přišla tak do rozporu s Životem, který dál odmítl tvořit živé tvory. Když už Zubatá téměř neměla, co by si vzala, začala slábnout, neboť smyslem jejího života bylo brát si a převádět duše na druhou stranu. V ten čas za ní přišel jeden z posledních lidí a uzavřel se Smrtí dohodu - Daruje jí život a ona na oplátku dá všemu živému na Zemi jasně stanovený čas, který si domluví s Životem. A tak se cizinec obětoval pro dobro celého světa. Když Smrt do sebe pohltila jeho duši, nabyla nových sil a splnila svůj slib. Z nejbližšího třešňového stromu vyřezala hodiny a vložila do nich písek z nedaleké pláže, pak se se Životem řádně domluvila na čase, který dá jednotlivým lidem a zvířatům. Od té doby se každý živý tvor rodí s přesýpacími hodinami uvnitř sebe.

Smrt a přesýpací hodiny


Stejně jako lidé, i nesmrtelní (Potomci Smrti, příslušníci Pekla a Nebe; výjimkou je Život, který je nemá) od té doby nosí vlastní přesýpací hodiny, kterým ale čas neubíhá. Tyto přesýpačky dostane každý potomek Smrti, který dosáhl věku osmnácti let. Nerodí se s hodinami uvnitř sebe, jejich zmrazený čas je uschován ve zvláštním skladišti, které hlídá velký Banshee. Proč by měli mít nesmrtelní vlastní hodiny bez času, který jim neubíhá? Každý tvor na zemi má svou slabou stránku a ani Smrt není výjimkou. Přesýpací hodiny mají pouze dvě funkce - slabina a slabina. Fyzické schránce každého potomka Smrti neublíží nikdo, kromě vlastního druhu nebo jiného nesmrtelného. Jediná možnost, jak ho lze zranit či zabít, je poškodit nebo zničit jeho přesýpací hodiny. To je funkce první. Druhá zasahuje hlouběji do historie, kdy mezi nesmrtelnými vládly nepokoje a vedly se tisícileté války plné neúrody, hladu a nemocí. Po mnoha tisících letech se k vládě nad potomky Smrti dostal Velký Banshee (v Nebi to pak byl Bůh, v Pekle Satan) a rozhodl se potrestat každého, kdo nejvíce uškodil zemi. Stovkám podřízených vzal veškeré schopnosti a věci, včetně přesýpacích hodin, kterým spustil čas a vložil je do nitra jejich majitele. Odsoudil je tak ke smrtelnému životu, který si zasluhovali. Potomky těchto ztracených duší můžeme vidět dodnes. Bývají to násilníci, vrazi, zloději a psychopati.
©2013 Tým Adorian|Layout by Railen|All Rights Reserved.
Je zakázáno kopírovat jakékoliv texty z tohoto blogu bez písemného souhlasu adminů či uvedení zdroje.